ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอุดม ศรีสำราญวัดธรรมจริยาภิรมย์ลาออกจากราชการ 
2นายเกษม พุ่มพฤกษาชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีลาออกจากราชการ 
3นางสาวชุติมน ม่วงมงคลโตนดหลวงวิทยาลาออกจากราชการ