ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุกิจ อรุณศิริยางชุมวิทยาถึงแก่กรรม 
2นางสาววิชุตา ทองคำกัลยาสมุทรสาครวิทยาลัยถึงแก่กรรม 
3นางสาวทัศนีย์ ธีระยุทธสมุทรสาครบูรณะโรงเรียนวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง สพม.5
4นางสาวสุธาทิพย์ กันทฤทธิ์กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)โรงเรียนชลประทานผาแตก จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5นางภัทรา เสนาฤทธิไกรสมุทรสาครวิทยาลัยถึงแก่กรรม 
6นายมนู ลิขิตอำไพพรรณบ้านแหลมวิทยาถึงแก่กรรม 
7นายสุรสิทธิ์ เจริญวัยสมุทรสาครวุฒิชัยโรงเรียนนทรีวิทยา สพม.2
8นางสาวจินตนา ปานแดงบางสะพานน้อยวิทยาคมโรงเรียนวัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ สพม.6
9นางสาวนฤมล สารขัติสมุทรสาครวิทยาลัยโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม.36
10นางพรทิพย์ จิตรสำรวยประจวบวิทยาลัยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม.12
11นางปิยะนุช เมืองอุดมห้วยยางวิทยาโรงเรียนสวีวิทยา จ.ชุมพร สพม.11
12นายเธียรชัย แสงชาตรีสามร้อยยอดวิทยาคมโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม.3
13นางสาวเมธาวัณน์ แสงศรีจันทร์บางสะพานน้อยวิทยาคมโรงเรียนวัดชยาราม จ.สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
14นางสาวรจิตกานต์ ขาวหิตสมุทรสาครวิทยาลัยโรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม.25
15นายเอกพงศ์ บรรพบุตรบางสะพานวิทยาโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม.11
16นายธนชัย จันทร์มั่นท้ายหาดโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม.9
17นายกิติศักดิ์ สิมะกุลวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์โรงเรียนห้วยจรเข้วิทยาคม สพม.9
18นายอิทธิวัตร แอ่นสกุลกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม.10 (หน่วยเบิก)
19นางสาวเพียงรวินท์ โกตถาคงคารามโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม.4
20นางสาวปรียาภรณ์ จันตาเวียงกุศลวิทยาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.35