ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปรศิตตา ประทีปพิชัยบางตะบูนวิทยาลาออกจากราชการ 
2นางสาววิลาสิณี ทองสมนึกพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ(หน่วยเบิก) สพม.10
3นางสิรีนาถ เลียบวันบ้านลาดวิทยาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ(หน่วยเบิก) สพม.10
4นางสาวนิภา อุดมนาคชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ(หน่วยเบิก) สพม.10
5นางกรนันท์ คงอยู่สุขสามร้อยยอดวิทยาคมโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สพม.เขต 2
6นางสาวฉัตรยา จันทสีวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกำพลานนท์อนุสรณ์" สพม.16
7นายณัศท์ธศักดิ์ สังข์ศิริปากน้ำปราณวิทยาโรงเรียนตระพงพิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช สพม.12
8นายณัฐวัฒน์ เกลี้ยงบุตรป่าเด็งวิทยาโรงเรียนคลองพ้อมราษฎร์รังสรรค์ จ.กระบี่ สพม.13
9นางสาวปิติภัทร ลือพงษ์สมุทรสาครวุฒิชัยโรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี สพม.5
10นายภาณุชิต ศิลาศรีสามร้อยยอดวิทยาคมโรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น สพม.25
11นายภาสกร ชาวเกาะบางสะพานวิทยาโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา สพม.16
12นางสาวทรรณรต สุวรรณจินดาหัวหินวิทยาคมโรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลา สพม.16
13นางสาววรรณาภรณ์ ผลรัตนไพบูลย์หนองพลับวิทยาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จ.สงขลา สพม.16
14นางสาวศิรินันท์ อยู่ชมบุญสมุทรสาครบูรณะโรงเรียนวัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี สพป.พบ.เขต 1
15นายชัยชนะ สระทองทาบางสะพานน้อยวิทยาคมสพป.ปัตตานี เขต 2 สพป.ปัตตานี เขต 2
16นางสาวฐิติยา เชาวน์ชื่นสมุทรสาครบูรณะโรงเรียนห้วยลักวิทยาค จ.เชียงราย สพม.36
17นางสาวจารุวรรณ บรรลือถาวรานุกูลโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จ.เชียงราย สพม.36
18นายธนาเทพ ธิตาบางสะพานวิทยาโรงเรียนปล้องวิทยาคม จ.เชียงราย สพม.36
19นางสาวสุนันทนา หมั่นพลศรีประจวบวิทยาลัยโรงเรียนปทุมคงคา จ.สมุทรปราการ สพม.6
20สพม.10 สพม.10